بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک 7


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک10


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک9


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک8


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک6


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک5


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک4


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک3


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک2


بیماران جالب ترومبوز هموستاز

بیماری ترومبوتیک11 2 
تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: